கணந்தோறும்…

கணந்தோறும் வியப்புகள் புதிய தோன்றும்
கணந்தோறும் வெவ்வேறு கனவு தோன்றும்

– பாரதி.

இதில் புதிய மற்றும் வெவ்வேறு என்பன தான் அழுத்தச் சொற்கள். Densely populated words. Ofcourse, கணந்தோறும் என்னும் வார்த்தை பிரயோகத்தின் வீச்சை ஒரு அவசர வாழ்வில் மட்டும் தான் அனுபவிக்க முடியும். 1900களில் எழுதிய முண்டாசு மாமாவை என்ன செய்யலாம்.

Blockbusted

netflix download_movies.jpg

Blockbuster killed enough of Netflix‘s market share by introducing Total Access feature with which one could exchange the movie packet obtained through mail for an in-store movie. This means, technically you can double the number of movies you watch for the same price.

Though being a Netflix fan, I moved to Blockbuster, lured by the double whammy offer. It’s been smooth since then. I moved to the 1 dvd at-a-time scheme and was able to watch atleast 15 movies a month. I have to accept that its overwhelming sometimes to watch 15 movies a month.

After pulling enough of marketshare from Netflix through this plan, Blockbuster recently started to grandfather existing subscribers to their unlimited in-store exchange plan while it moved others to a new plan which limited in-store exhanges. Depedning on how heavily you use their Total Access feature, the plan to retain your account under the the old plan was made.

Luckily I have a blockbuster right across the street and was able to use the in-store exchange every time. Hence I think, my account is now retained under the old scheme. And the account page reads this –

BLOCKBUSTER Total Access Premium $9.99 / month (plus taxes). 1 at-a-time, unlimited mailings, unlimited in-store free movie/discounted game exchanges +1 FREE bonus Movie or Game Rental E-Coupon / Month

It’s a pity that some of the existing subscribers were moved to the new ‘blockbusted’ plan. Meanwhile Netflix began offering DVD quality downloads of movies, in addition to the DVD by mail option which seem to interest me.

Atleast a good percentage of ‘blockbusted’ subscribers will now move to this super lazy Netflix plan. No more store exchanges for them as they can just click on their computers to watch DVD movies. And ofcourse, there is Apple TV to stream movies to your TV, if you hate watching movies on a 19 inch monitor.

The end or what ?

The online version of Katrathum Petrathum says “முற்றும்” at the end. Not sure if it was a typo or if the series has ended for good. This one was the fifth serving that started last July.

Even on the saturday ambalam chat with Writer Sujatha, nobody talked about this. Since I hadn’t read this week’s serving of Katrathum Petrathum by then, I was also talking about En Iniya Iyanthira and other things.

Can someone verfiy this from the print edition ?

%d bloggers like this: