கணந்தோறும்…

கணந்தோறும் வியப்புகள் புதிய தோன்றும்
கணந்தோறும் வெவ்வேறு கனவு தோன்றும்

– பாரதி.

இதில் புதிய மற்றும் வெவ்வேறு என்பன தான் அழுத்தச் சொற்கள். Densely populated words. Ofcourse, கணந்தோறும் என்னும் வார்த்தை பிரயோகத்தின் வீச்சை ஒரு அவசர வாழ்வில் மட்டும் தான் அனுபவிக்க முடியும். 1900களில் எழுதிய முண்டாசு மாமாவை என்ன செய்யலாம்.