நிக்காலோ !!

மேல ஏறி வாரோம் – இனி
ஓதுங்கி நில்லு
கீழ எறங்க சொன்னா – அட
எகிறும் பல்லு