நியூயார்க்கர் கார்ட்டுன் வாசகம் #439

newyorker_cartoon_439

போன வாரப் பதிவு.