மற்றெதையும் பற்றி கவலையில்லை – அப்போகாலிப்டியா

இந்த இன்குவிசிஷன் சிம்பபொனியை கண்ணை மூடிக் கேட்டவுடன், வாயைத் திறந்து வாவ் என்று சொல்லலாம்.

Create a website or blog at WordPress.com