மாத்தியோசி

குரங்கென உடும்பென
புடிச்சதப் புடி புடி
அடிக்கடி வருமா சந்தர்ப்பம்
announce பண்ணி வருமா
label ஒட்டி வருமா
ஒரு நாள் வரும்டா
seize the day !!

Create a website or blog at WordPress.com